Sprawozdanie za rok 2018

2019-01-23 11:58

tl_files/images/IMG_4379.JPGMinął rok 2018 i pora na podsumowanie tego co działo się w Miejsko-Gminnym Zakładzie Wodociągowym.

Finanse: przychody Zakładu zamknęły się kwotą 2.778.827 zł co stanowiło 97,76% planu. Wydatki wynosiły 2.783.349 zł i stanowiły 98,81% planu. Różnicę na minus pokryto ze środków obrotowych.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2018 roku w zakładzie nie występowały, a należności wymagalne na ten sam dzień wynosiły 86.259 zł.

W 2018 roku na inwestycje wydatkowano prawie 400 tyś złotych. Z głównych zadań zrealizowanych należy wymienić:

-) budowę wodociągu we wsi Kania Nowa ul. Wspólna,

-) budowę wodociągu wraz z przyłączami we wsi Stasi Las i Borowa Góra,

-) budowę wodociągu w Borowej Górze ul. Skośna łączącego wodociągi w ul. Lipowej
i ul. Nasielskiej,  

-) budowę odcinka magistrali wodociągowej w ul. Zakroczymskiej w Serocku doprowadzającego wodę do tak zwanej strefy gospodarczej w okolicach węzła drogowego,

-) budowę wodociągu w ul. Herberta w Serocku,

-) budowę magistrali wodociągowej w ul. Niepodległości w Serocku,

-) dokończenie zwodociągowania ulic Sadowej i Kuligowskiego w Serocku,

-) opracowano również trójwariantowa koncepcję zaopatrzenia w wodę obszarów wsi: Nowa Wieś, Kania Polska, Kania Nowa i Cupel.

tl_files/images/lipowa1.jpg

Oprócz wymienionych wyżej zadań ściśle inwestycyjnych w 2018 roku wykonano szereg prac remontowych i modernizacyjnych. W maju wykonano kolejną wizualizację pracy stacji uzdatniania wody poprzez sieć WEB wykorzystując oprogramowanie SCADA. W zeszłym roku wykonano monitoring wizyjny SUW Łacha. Dzięki temu z jednego stanowiska, za pośrednictwem komputera można zarządzać już pięcioma stacjami wodociągowymi.

Woda dostarczana odbiorcom winna spełniać określone parametry. Aby zapewnić dostawę dobrej jakości  wody w 2018 roku, na terenie gminy, był prowadzony monitoring kontrolny i przeglądowy jakości wody. Dane z 27 punktów kontrolnych są dostępne na stronie internetowej zakładu. W grudni 2018 roku zakład otrzymał pozytywną opinie odnośnie jakości wody za rok 2018 wydaną przez organ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Kolejny remont generalny budynku SUW w 2018 roku dotyczył obiektu w Skubiance. Wykonano nowe poszycie dachowe, założono nowe rynny, rury spustowe a po dociepleniu obiektu wykonano całkowicie nową elewację.

Na zakończenie, w ramach programu WODAWIL, na elewacji pojawił się mural z hasłem „ZDROWIA DODA”

Energia elektryczna wykorzystywana na potrzeby produkcji, uzdatnienia i dostarczenia wody kosztowała ponad 320 tyś złotych,

tl_files/images/skosna2.jpgW 2018 roku zakład zapłacił opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosła za rok 2017 w wysokości ponad 100 tyś złotych.  Jednocześnie po zmianie przepisów Prawa Wodnego w 2018 roku zakład ponosił stałe i zmienne opłaty za korzystanie z wód w zakresie poboru wody podziemnej, odprowadzania ścieków i odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Sumarycznie do WÓD POLSKICH wpłacono około 150 tyś zł. Opłaty te zastąpiły wcześniej występujące opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W 2018 roku na mocy w/w Prawa Wodnego powstało Państwowe Przedsiębiorstwo Wodne WODY POLSKIE. Organ ten z mocy prawa stał się regulatorem w zakresie zatwierdzania taryf za pobraną wodę. Zakład przygotował i bez problemowo zatwierdził taryfę na najbliższe trzy lata.

Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i na przyłączach wodociągowych pochłonęło w 2018 roku ponad 150 tyś zł. Awarie usuwane były bez zbędnej zwłoki w sposób profesjonalny. Jedną z większych awarii wodociągowych było rozszczelnienie się magistrali wodociągowej pod rondem 25 Lecia Samorządności oraz awaria wodociągu w ul. Głównej w Stasim Lesie. Awaria ta była o tyle trudna ponieważ z pękniętego wodociągu woda przedostawała się do kanalizacji sanitarnej. Po jej zlokalizowaniu została natychmiast usunięta.

 

Eksploatacja: Zakład zatrudniał w na umowę o prace 10 osób od których były odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakład eksploatował 14 stacji uzdatniania wody z czego 6 stacji eksploatowanych było sezonowo tylko w okresie od maja do października lub awaryjnie. Wyprodukowano ogółem ponad 1.200 dam3 wody, a dostarczono odbiorcom około 1.000 dam3 wody.

tl_files/images/traugutta_2.jpgOd miesiąca maja przez cały 2018 rok zakład prowadził rozliczenia ścieków mieszkańców Zegrza pośrednicząc miedzy wspólnotami mieszkaniowymi, a AMW, WOG26 i MPWiK.

Rok 2018 to również rok jubileuszowy 100 lat odzyskania niepodległości. Zakład czynnie włączył się w obchody tworząc okolicznościowe włazy kanalizacyjne oraz znakując wychodzącą w korespondencję.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi danymi odnośnie działalności zakładu zapraszamy osobiście do siedziby zakładu ul. Nasielska 21 w Serocku.

Wróć

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
fax  22 782 61 51
e-mail:

Mapa dojazdu