Nowa taryfa za dostawę wody

2021-06-30 07:46

Szanowni Państwo

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE w dniu 1 czerwca 2021 roku zatwierdziło projekt taryfy za dostawę wody na najbliższe 3 lata. Decyzja stała się ostateczna 22 czerwca bieżącego roku a pierwsza zmiana taryfy nastąpi 7 lipca 2021 roku.

Odbiorcy usługi wodociągowej zostali podzieleni na dwie taryfowe grupy odbiorców:

GRUPA 1: odbiorcy wody pobierający wodę na cele socjalno-bytowe tj. gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne, działki letniskowe i rekreacyjne.

Dla tych odbiorców cena 1 m3 wody wyniesie:

od 7 lica 2021 roku do 6 lipca 2022 roku              – 3,38 zł netto (3,65 zł brutto)

od 7 lipca 2022 roku do 6 lipca 2023 roku            - 3,41 zł netto (3,68 zł brutto)

od 7 lipca 2023 roku do 6 lipca 2024 roku            - 3,48 zł netto (3,76 zł brutto)

Odbiorcy tej taryfowej grupy odbiorców objęci są opłatą abonamentową za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług wodociągowych oraz odczytu i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody. Wysokość opłaty abonamentowej jest wyrażona w zł/odbiorcę/rok i wynosi przez cały okres od 7 lipca 2021 roku do 6 lipca 2024 roku w wysokości 39,00 zł netto (42,12 zł brutto). Rozliczenie opłaty abonamentowej następuje w okresach rozliczeniowych równych czasookresowi rozliczenia wodomierza i wystawienia faktury wg następującego wzoru:

„wysokość opłaty / ilość dni w roku x ilość dni między jednym a drugim odczytem”

GRUPA 2: odbiorcy wody, do których należą instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, urzędy, ośrodki zdrowia oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą typu handel, usługi pobierające wodę do celów prowadzenia swojej działalności. Do tej grupy zaliczono również jednostki organizacyjne gminy pobierające wodę na cele art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Dla tych odbiorców cena 1 m3 wody wyniesie:

od 7 lica 2021 roku do 6 lipca 2022 roku               – 3,41 zł netto (3,68 zł brutto)

od 7 lipca 2022 roku do 6 lipca 2023 roku            - 3,44 zł netto (3,72 zł brutto)

od 7 lipca 2023 roku do 6 lipca 2024 roku            - 3,50 zł netto (3,78 zł brutto)

Odbiorcy tej taryfowej grupy odbiorców objęci są opłatą abonamentową za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług wodociągowych oraz odczytu i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody. Wysokość opłaty abonamentowej jest  wyrażona w zł/odbiorcę/rok i wynosi przez cały okres od 7 lipca 2021 roku do 6 lipca 2024 roku w wysokości 42,00 zł netto (45,36 zł brutto). Rozliczenie opłaty abonamentowej następuje w okresach rozliczeniowych równych czasookresowi rozliczenia wodomierza i wystawienia faktury wg następującego wzoru:

„wysokość opłaty / ilość dni w roku x ilość dni między jednym a drugim odczytem”

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku opracował projekt taryfy niejednolitej wieloczłonowej z podziałem na dwie taryfowe grupy odbiorców usługi wodociągowej. Podział taki wynika z celu poboru wody przez odbiorcę a co za tym idzie o różnych opłatach za usługę wodną jaka zakład wnosi na rachunek Wód Polskich. Grupa 1 korzysta w dalszym ciągu ze stawki preferencyjnej dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Grupa 2 ponosi opłaty za pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

Pełną treść decyzji można pobrać: WA.RZT.70.102.2021/5

Wróć

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21 A
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
e-mail:

Mapa dojazdu