Sieć wodociągowa w kraju i gminie Serock

2011-04-13 10:32

Sieć wodociągowa w kraju i w gminie Serock

Poniżej przedstawiam wybrane dane opracowania dotyczącego infrastruktury wodociągowej  zawierające informacje o urządzeniach i usługach wodociągowych,  zużyciu wody, liczbie ludności faktycznie korzystającej z wodociągów. Niniejszy tekst obejmuje wybrane informacje z opracowania, GUS za rok2009. Na tle w/w opracowania postaram się przedstawić sytuację wodociągową  w gminie Serock.

Dane ogólne
W 2009 roku łączna długości sieci wodociągowej bez przyłączy do budynków i innych obiektów na terenie całej polski wynosiła 267 332,1 km, co oznacza wzrost o 1,77% w odniesieniu do 262 687,1 km w roku 2008. Zauważyć należy, iż niemal 78% sieci znajduje się na terenach wiejskich, co jest wartością niemal identyczną w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2009 roku na wsi przybyło ponad 3 tys. km nowej sieci. Największym przyrostem charakteryzują się województwa: mazowieckie (526,9 km), wielkopolskie (378,3 km), pomorskie (260,3 km) i kujawsko-pomorskie (247,2 km). W województwie zachodniopomorskim, lubuskim, śląskim i opolskim przyrost wynosił mniej niż 121 km w ciągu roku.
Najdłuższa sieć wodociągowa wynosząca 39 066,0 km znajduje się w województwie mazowieckim i stanowi 14,61% długości sieci w Polsce. Kolejne w tej kategorii województwo Wielkopolskie posiada 28 648,7 km, stanowi 10,72% sieci rozdzielczej w Polsce. Największym zagęszczeniem sieci wodociągowej charakteryzuje się województwo śląskie (161,1 km/100km2) oraz kujawsko-pomorskie (119,9 km/100km2). Najmniejsze zagęszczenie występuje zaś na terenach województwa zachodniopomorskiego (39,1 km/100km2) i lubuskiego (43,9 km/100km2).

Stopień zwodociągowania
Według danych GUS na terenie całego kraju do sieci wodociągowej podłączonych jest 87,2% społeczeństwa, przy czym należy zauważyć, iż stopień zwodociągowania jest znacznie wyższy na terenach miejskich, gdzie wynosi 95,2% niż na terenach wiejskich, na których to jedynie 74,7% ludności ma dostęp do wody z sieci wodociągowej. Do województw, na terenie których występuje najwyższy odsetek osób podłączonych do sieci wodociągowej zaliczamy: opolskie (94,5%), śląskie, zachodniopomorskie (93,3%), pomorskie (92,6%) oraz wielkopolskie (92,4%). Najniższy stopień zwodociągowania charakteryzuje województwa: małopolskie (75,3%), podkarpackie (75,5%), lubelskie (80,6%), mazowieckie (83,1%) oraz świętokrzyskie (83,5%).

Urządzenia wodociągowe
Jak wynika z poniższego wykresu, widoczny jest wzrostowy trend długości sieci wodociągowej i można wnioskować, że w kolejnych latach sieć będzie intensywnie rozbudowywana w szczególności dzięki wykorzystywaniu dofinansowania ze środków z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w których znaczna pula środków przeznaczona jest na działania z zakresu rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Efekty w postaci zwiększającej się długości sieci widoczne będą w kolejnych latach, kiedy to duże inwestycje infrastrukturalne zostaną oddane do użytku.

Zużycie wody
Niemal 69% wody z wodociągów zużytych przez gospodarstwa domowe w Polsce trafia do ludności zamieszkującej tereny miejskie. Zależność ta potwierdzona jest w każdym z województw, w których więcej wody dostarczane jest dla ludności na tereny miejskie. Udział wody dostarczanej do miast mieści się w przedziale od 83,64% w śląskim do 56,10% w lubelskim. Ilość wody zużywana w każdym z województw jest w naturalny sposób uzależniona od ich wielkości i stopnia zurbanizowania. Województwami, w których dostarczane są największe ilości wody są: mazowieckie, śląskie i wielkopolskie. Najmniej wody w odniesieniu do wody dostarczonej ogółem dostarczane jest w województwach: opolskim, lubuskim i świętokrzyskim. Kolejną charakterystyką zawartą w opracowaniu IGWP „Infrastruktura komunalna 2009 branża wodociągowo-kanalizacyjna” jest zużycie wody na jednego mieszkańca. Średnia dla obszaru całej polski wynosi dla terenów miejskich 35,3 m3 oraz dla terenów wiejskich 25,0 m3. 

Gmina Serock
W roku 2009, na terenie gminy Serock,  łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej wynosiła 200,7 km z tego na terenach wiejskich 171,1 km. W porównaniu do roku poprzedniego tj. 2008 długość sieci wodociągowej wzrosła
 o 8,5 O/OO. Ogółem na koniec 2009 roku było 3853 podłączenia do budynków mieszkalnych i budynków zbiorowego zamieszkania. Podział pomiędzy gminą a miastem wynosił: 2820 przyłączy na terenach wiejskich i 1033 przyłącza na terenie miasta. W roku 2009 wyprodukowanych zostało 1087,6 dam3 wody. Odbiorcom hurtowym dostarczono
53,5 dam3 wody, a odbiorcom detalicznym 726,6 dam3. Indywidualne gospodarstwa domowe pobrały 619,7 dam3 wody co stanowi 85,28 %.

Według podziału na teren miejski i wiejski sytuacja ta wyglądała następująco: 199,8 dam3 wody dostarczonej w tym 185,1 dam3 gospodarstwom domowym (92,64%) w mieście i 526,8 dam3 wody z tego 434,6 dam3 wody(82,49%) na wsi.

W roku 2010 detalicznym odbiorcom wody dostarczono 629,1 dam3 a hurtowym odbiorcom 45,0 dam3. Indywidualne gospodarstwa domowe zużyły w 2010 roku 517,5 dam3. Odpowiednio dostarczono 442,9 dam3 na teren wiejski i 186,2 dam3 do odbiorców w mieście.

Informacje zebrał Leszek Błachnio - Dyrektor MGZW w Serocku

Wykres detalicznej sprzedaży wody w latach 2008-2010 [dam3]

Wykres detalicznej sprzedaży wody w latach 2008-2010 [dam3]

Wróć

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21 A
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
e-mail:

Mapa dojazdu